Travel/Ibukiyama 2004.8.22

冬は伊吹おろしで有名な、滋賀県「伊吹山」に山野草を見に行きました
ibuki01.jpg
クガイソウ
ibuki02.jpg
ヤマホタルブクロ
ibuki03.jpg
コイブキアザミ
ibuki04.jpg
イブキトリカブト
ibuki05.jpg
ワレモコウ
ibuki06.jpg
シモツケソウ
ibuki07.jpg
サラシナショウマ
ibuki08.jpg
シシウド
ibuki09.jpg
アキノキリンソウ
ibuki10.jpg
オオバギボウシ
ibuki11.jpg
ミヤマトウキ
ibuki12.jpg
クルマソウ